World Book Day - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

World Book Day

เราทุกคนได้สนุกสนานกันกับการฉลองวันหนังสือโลก นอกจากจะได้แต่งตัวเป็นตัวละครต่างๆ และอ่านหนังสือ เด็กๆยังได้แต่งเรื่องกันเองอีก เราทุกคนล้วนรักการอ่านกันหมดและอยากแสดงความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ!