Outdoor Classroom Day - Krabi International School

ตามทันข่าวสาร...

Outdoor Classroom Day

โดยปกติแล้ว ทางโรงเรียนเชื่อว่าการศึกษาไม่สมควรเกิดขึ้นเพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น วันนี้โดยเฉพาะเป็นวันที่นักเรียนและครูผู้สอนทุกคนได้ร่วมมือฉลอง “Outdoor Classroom Day” โดยให้โอกาสนักเรียนได้ออกไปสัมผัสกับบรรยากาศไทยๆ ที่สวยงามพร้อมกับได้รับการศึกษาที่ทั่วถึง #OutdoorClassroomDay #OutdoorClassroomDayThailand