Phonsatha's family - โรงเรียนนานาชาติกระบี่

ตามทันข่าวสาร...

Phonsatha’s family

Phonsaths family

Phonsatha’s family

พ่อแม่ตั้งใจให้ลูกอยู่ในสังคมโลกอย่างกลมกลืน บวกกับสังเกตมานานแล้วว่าลูกชอบด้านภาษา แต่ด้วยบ้านไกลจากโรงเรียนมาก พ่อที่รับราชการ จึงลาออกมาเพื่อรับส่งลูก ไปกลับวันละเกือบ 300 กิโลเมตร ถึงแม้การเดินทางจะเป็นต้นทุนที่สูง แต่สิ่งที่ได้รับคือความผูกพัน ความปลอดภัย และ ความใกล้ชิด หายเหนื่อยทุกครั้ง เมื่อเห็นพัฒนาการด้านภาษา เห็นความสุขของลูกเมื่อไปโรงเรียน ได้ยินลูกพูดถึงโรงเรียน อย่างสนุกสนาน คิด ไม่ผิดเลยที่ให้ลูกเรียนที่นี่ ให้อะไรก็ไม่สู้ให้การศึกษาที่ดีกับลูก

ครอบครัว Phonsatha

โรงเรียนนานาชาติกระบี่
5
2020-01-17T15:56:55+07:00

ครอบครัว Phonsatha

Phonsaths family
พ่อแม่ตั้งใจให้ลูกอยู่ในสังคมโลกอย่างกลมกลืน บวกกับสังเกตมานานแล้วว่าลูกชอบด้านภาษา แต่ด้วยบ้านไกลจากโรงเรียนมาก พ่อที่รับราชการ จึงลาออกมาเพื่อรับส่งลูก ไปกลับวันละเกือบ 300 กิโลเมตร ถึงแม้การเดินทางจะเป็นต้นทุนที่สูง แต่สิ่งที่ได้รับคือความผูกพัน ความปลอดภัย และ ความใกล้ชิด หายเหนื่อยทุกครั้ง เมื่อเห็นพัฒนาการด้านภาษา เห็นความสุขของลูกเมื่อไปโรงเรียน ได้ยินลูกพูดถึงโรงเรียน อย่างสนุกสนาน คิด ไม่ผิดเลยที่ให้ลูกเรียนที่นี่ ให้อะไรก็ไม่สู้ให้การศึกษาที่ดีกับลูก