วิสัยทัศน์ของเรา - Krabi International School

วิสัยทัศน์ของเรา

การศึกษา

การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงแต่การให้ความรู้แก่เด็กเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการอบรมและหล่อหลอมจิตใจของเด็ก นำไปสู่การจุดประกายความคิดให้แก่เด็กเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การดำเนินชีวิตที่ดีต่อตนเอง คนในครอบครัว สังคมรอบข้างและยังรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของพวกเขา

สำหรับเด็กประถม เราต้องการที่จะให้เด็กๆ มีความสุข สนุกสนานไปพร้อมๆ กับการมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับการหล่อหลอมจิตใจให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมชั้นและผู้อื่นอย่างมีความสุข

สำหรับเด็กมัธยม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผลิตเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความรับผิดชอบ และได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เด็กๆ จะได้กล้าคิดและตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างมีอิสระและยังสามารถที่จะนำเอาแนวความคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีการจัดการเตรียมความพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัยไว้สำหรับเด็กๆ เรียนรู้เพิ่มเติม

คณะครูอาจารย์

คณะทำงานของเราจะผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เราจะสนับสนุนและส่งเสริมเพราะเราเชื่อในคำกล่าวที่ว่า “เราควรจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ในแต่ละวัน” และเรายังเชื่ออีกด้วยว่าคณะครูอาจารย์ที่จะมาร่วมงานกับเราจะมีแนวคิดเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเขาเอง

ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดให้มีการสนับสนุนแก่คณะครูอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่เราจะทำได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

เทคโนโลยี

ถือได้ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตของเราและเด็กทุกคน เราจึงมีหน้าที่ในการให้ความรู้กับนักเรียน เพื่อให้พวกเขารู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และได้ผลในทางที่ถูกต้องโดยเราจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนสาธิตให้เด็กๆ ได้เห็นและเกิดความเข้าใจว่าเทคโนโลยีมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างไร เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งแวดล้อม

เช่นเดียวกับคนรุ่นเราและรุ่นก่อนๆ รุ่นของนักเรียนจะจำเป็นต้องจัดการกับสิ่งที่คนรุ่นก่อนทิ้งไว้ให้ ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนให้เด็กๆ ได้รับรู้ว่าจะจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่มีเหลืออยู่อย่างไรเพื่อให้โลกที่เราอาศัยอยู่นั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่มีความสำคัญในหลาย ๆ ด้าน ตั้งแต่การเป็นสถานที่แห่งความสุขสำหรับการเรียนรู้ เป็นพื้นที่ให้เราปลูกอาหารที่ดีขึ้นมาได้ และเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ร่วมกัน โดยการผสมผสานเทคโนโลยีเช่นการใช้พลังงานทดแทน นำน้ำฝนมาใช้ซ้ำ และมีทัศนคติพื้นฐานในการลดการใช้ซ้ำและการรีไซเคิลเราสามารถช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนในอนาคต

วิสัยทัศน์ของเราคือการส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่เข้มแข็งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อสร้างอนาคตที่ดีสำหรับทุกคน ตั้งแต่ชุมชนท้องถิ่นไปยังประเทศและโลก!