ลูกฉันควรจะเริ่มเรียนตอนไหน - Krabi International School

ลูกฉันควรจะเริ่มเรียนตอนไหน

โรงเรียนนานาชาติกระบี่โรงเรียนนานาชาติกระบี่เปิดรับนักเรียนที่มีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้เด็กๆ ได้เกิดการเรียนรู้ เช่นเดียวกันกับในประเทศสหราชอณาจักร เราจึงพบว่านักเรียนที่เริ่มเข้ามาศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของเราในช่วงวัยนี้ จะได้รับการเรียนรู้ที่ผสมผสานผ่านการเล่นได้อย่างลงตัว ทำให้เด็กๆ มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมเชิงบวก รวมถึงช่วยให้พวกเขาเรียนรู้การแก้ไขปัญหา การควบคุมตนเอง และมีการพัฒนาตามวัย ได้อย่างมั่นใจ

ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนนานาชาติกระบี่มีการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนให้แข็งแกร่ง ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กที่สามารถเข้าถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

 

ประโยชน์ที่จะได้รับในด้านสังคมและวิชาการ เมื่อเริ่มเข้าเรียนที่อายุ 5 ขวบ

  • เด็กที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญอย่างมากมายเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่นความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสร้างสมาธิและแรงจูงใจทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ในทุกๆ ด้านของชีวิตในอนาคต
  • นักเรียนจะได้ซึมซับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาที่หลากหลาย ผ่านเสียงเพลง ผ่านเรื่องราวและการสื่อสารกันระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนรวมไปถึงผู้ใหญ่รอบข้าง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเก็บคำศัพท์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ในช่วงแรกของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • เด็กที่ย้ายมาจากเนอสเซอรี่หรือจากโรงเรียนอนุบาล เข้ามาศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุครบ 5 ปี จะมีความสนใจและสนุกไปกับการเรียนในช่วงปีแรกๆ ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในระยะยาว
  • เด็กที่เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุ 5 ปี จะได้เริ่มเรียนรู้ทักษะพื้นฐานสำคัญต่างๆ เช่น พื้นฐานความเข้าใจในเรื่องคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มากกว่าเด็กที่เข้าเรียนเมื่ออายุ 6 ปี
  • ได้รับผลกระทบในเชิงบวกระยะยาว ทางด้านสังคมและกายภาพ ต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และอารมณ์ของเด็กที่ได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุครบ 5 ปี
  • เราให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ สำหรับเด็กตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดให้มีวิชาพลศึกษาอย่างน้อย 3 คาบต่อสัปดาห์ โดยครูประจำชั้นที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และท้าทายสำหรับเด็กแต่ละคน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทักษะในการทำกิจกรรมร่วมกัน
  • เด็กที่เริ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุ 5 ปี จะได้สัมผัสและได้ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กที่มีอายุมากกว่า ทำให้พวกเขามีโอกาสได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากเด็กโตกว่า
  • มิตรภาพที่เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ มักจะเป็นมิตรภาพที่มั่นคง และยั่งยืน เพราะเด็กๆ จะได้พัฒนาไปด้วยกันตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียน
  • โรงเรียนของเรา เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ กล้าแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่อายุยังน้อย ดังนั้นการเริ่มต้นการศึกษาที่อายุ 5 ปี จะช่วยให้บุตรของท่านได้พัฒนาและมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นของตนเองมากขึ้น เมื่อเทียบกับเนอสเซอรี่หรือโรงเรียนอนุบาลทั่วไป

 

โรงเรียนนานาชาติกระบี่ Enrol 5 years oldที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่ เรามีจุดมุ่งหมายให้การย้ายเข้าเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กิจวัตรประจำวันของการไปโรงเรียน สร้างพฤติกรรมและทักษะการปฏิบัติตน ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

จากการศึกษาวิจัย แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตวัยเด็กอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 0-5 ปี นั่นหมายความว่า การเข้าสู่กระบวนการการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยมีอายุไม่เกิน 5 ปีนั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนาตามขั้นตอนที่สำคัญๆ ทั้งด้านสังคม และวิชาการ นอกจากนี้เด็กๆ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนของเราจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น ซึ่งให้เด็กมีพื้นฐานที่มั่นคงในอนาคตต่อไป

 
 

ติดต่อเรา